Barion Pixel
+

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Hatálybalépés: 2020. július 10.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A www.pelenka.eu (a továbbiakban: Weboldal) működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Takács Miklós e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) megadott elérhetőségein rendelkezésére áll.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán (https://www.pelenka.eu) és aldomainjein kötött jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.pelenka.eu/aszf
Letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://www.pelenka.eu/aruhaz_dokumentum.php?tipus=aszf&nyelv=hu

 

A Weboldal használatával, illetve regisztrációjával Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár.

 

 

 

Tartalom

 

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK.

2.  ÉRTELMEZŐ FOGALMAK.

3.  ÁLTALÁNOS ADATOK.

4.  WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK.

5.  FIZETÉSI MÓDOK, ÁTVÉTELI MÓDOK.

6.  ÁRUSZÁLLÍTÁS, ÁRUSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI.

7.  RENDELÉS MENETE, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE.

8.  ELÁLLÁS JOGA.

9.  JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG.

10.  SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN FELMERÜLŐ ELJÁRÁS.

11.  PANASZKEZELÉS RENDJE.

12. ADATVÉDELEM.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.

MELLÉKLET.

 

 

 

           

1.    ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

(„Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.2. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által, a www.pelenka.eu domain alatt található Internetes Áruházon keresztül a Fogyasztók részére nyújtott Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások kapcsán a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

 

1.3. A Fogyasztó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Fogyasztója a Weboldalnak – az ÁSZF-ben a weboldal használatát szabályozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére. 

 

1.4. A Felek a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésektől csakis írásban, közös megegyezéssel térhetnek el. 

 

1.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

1.6. A jelen ÁSZF 2020.  július hó 01. nap napjától hatályos és az Eladó által történő módosításáig vagy visszavonásáig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A Fogyasztó a Weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás a hatálybalépését követően minden további jognyilatkozat nélkül kiterjed.

 

               

2.    ÉRTELMEZŐ FOGALMAK

 

Adásvételi Szerződés: a Szolgáltató és a Fogyasztó között, jelen ÁSZF által meghatározott módon létrejött olyan jogviszony, mely alapján a Szolgáltató (Eladó) a Fogyasztó (Vevő) által megrendelt dolog (Termék) átadására, míg a Fogyasztó az általa megrendelt, és a részére átadott dolog értékének a megfizetésére köteles. 

ÁSZF: általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (Fogyasztó) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Bankkártyás Online Fizetés: A Szolgáltató lehetőséget biztosít weboldalán a megrendelt Termékek vételárának bankkártyával történő kiegyenlítésére a BARION Payment Zrt. online felületén keresztül. Bankkártyás vásárlás esetén a Megrendelés leadásával egyidejűleg a Termék ellenértéke is kiegyenlítésre kerül. A sikeres banki tranzakciót követően a Szolgáltató értesítést kap, mely alapján elkészíti a számlát. A Termék átvételére kizárólag a számla ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően van lehetőség. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Csomagküldő Kereskedelem: Az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a Szolgáltató a Termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a Fogyasztó számára a Termék megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő Kereskedelmi Kommunikációt bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére, és az ilyen Kereskedelmi Kommunikáció alapján megrendelt Terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre.

Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatás: Olyan Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Elektronikus Út: Elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása.

Érintett: Bármely meghatározott, Személyes Adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Felek: Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató és a Fogyasztó együttesen.

Fogyasztó és Felhasználó: Felhasználó mindaz a természetes és jogi személyaki a Szolgáltatótól az itt meghatározott módon vásárol. Fogyasztó azonban csak, és kizárólag az a Felhasználó, aki a 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Jelen ÁSZF Fogyasztónak tekinti azokat a személyeket is, akik a Fogyasztó által üzemeltetett weboldalt felkeresik. 

Forgalmazás:
 Kereskedelmi Tevékenység keretében valamely Termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő   rendelkezésre bocsátása.

Gyártó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt Terméket terveztet, vagy gyártat.

Harmadik Személy: Adatvédelmi szempontból olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás: Az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes Adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatás: Elektronikus Úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott Szolgáltatás, jelen esetben adásvételi szerződés, amelyhez a Fogyasztó egyedileg fér hozzá.

Kereskedelmi Kommunikáció: A Szolgáltató gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől.

Kereskedelmi Tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység.

Készpénzfizetés: A Termék vásárlásával egyidejűleg a számla kiegyenlítése a Fogyasztó által készpénz átadásával megtörténik a Szolgáltató székhelyén vagy a Termék Fogyasztó részére történő kiszállítása esetén a Fogyasztó által megjelölt szállítási címen.

Kiskereskedelmi Tevékenység: Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében Termékek forgalmazása, és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó (Fogyasztó) részére.

Megrendelés: A Fogyasztó által a Termék(ek) megvásárlása céljából a Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen leadott Termék-igénylés.

Nagykereskedelmi Tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében Termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli tovább forgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is.

Személyes Adat: Az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Szolgáltatás: a Weboldalon elérhető áruk eladása, információk és egyéb szolgáltatások igénybevételének lehetősége.

Szolgáltató: Takács Miklós egyéni vállalkozó, címe: 3844 Nagykinizs, Kossuth utca 39., mint Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatást nyújtó, Kiskereskedelmi Tevékenységet folytató jogi személy.  Takács Miklós e.v. a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel Fogyasztó részére eladja a Fogyasztó által megrendelt dolgot.

Termék: a Szolgáltató által forgalmazott minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt.

Utánvéttel Fizetés: Kiszállítás esetén a Termékről kiállított számla kiegyenlítése a megrendelés átvételének időpontjában történik meg készpénzfizetéssel a futárszolgálattól kapott készpénzbevételi bizonylat ellenében.

Üzleti Titok: a Ptk. szerint a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult (Szolgáltató) jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

Weboldal: A Szolgáltató által a www.pelenka.eu domain cím alatt üzemeltetett internetes oldal.

Webshop: A Szolgáltató által a www.pelenka.eu domain alatt üzemeltetett internetes áruház, melyen keresztül a Szolgáltató a Fogyasztók részére is Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt.

 

Tisztelt Partnerem!

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy

 

2020 év Julius hó 01 napjától

 

kisadózó vállalkozásnak minősülök.

               

3.    ÁLTALÁNOS ADATOK

Szolgáltató adatai:

 

A Szolgáltató neve: Takács Miklós egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 54936553
Adószáma: 56304754-1-25
Statisztikai számjel: 56304754-9523-231-05
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 3844 NAGYKINIZS, KOSSUTH UTCA 39.
Főtevékenysége: 952301 - Lábbelijavítás

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Szikszó, Okmányiroda
Bankszámlaszáma: 11734190-25838118-00000000
Nemzetközi számlaszám: (IBAN) HU15 1173 4190 2583 8118 0000 0000
SWIFT KÓD (BIC): PTPVHUHB 

 

Elérhetőségei:

Postai levelezés cím: 3844 Nagykinizs, Kossuth utca 39.
Elektronikus levelezési (E-mail) cím: info@pelenka.eu

Személyes ügyfél fogadási lehetőség nincs.
Telefonszám: +36 30 601 5878
Weboldal cím: https://www.pelenka.eu

Nyitvatartási idő: Munkanapokon: 08:00 – 16:00 óráig.

 

Tárhelyszolgáltató adatai:
Paller Endre egyéni vállalkozó
információrendszer programozó, gazdaságinformatikus
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Szlaszám:10404900-67525148-50481028
Adószám: 63478262-1-40
Nyilvántartási szám: 6617263
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60255/2012.

 

Felügyeleti szervek:
 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf.: 367.

E-mail: hivatal@borsod.gov.hu
Telefon: (46) 512-901
Telefax: (46) 512-903

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület.

Címe: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek), (46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

4.    WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

4.1. A Szolgáltató hivatalos Weboldala az alábbi címen érhető el: https://www.pelenka.eu
 

4.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal Felhasználói Feltételeket – a felhasználó értesítése mellett – egyoldalúan módosítsa. A módosított Weboldal Felhasználási Feltételeket a Felhasználó, a módosítás hatálybalépését követő használatával – a Weboldalra történő belépéssel – elfogadja.

 

4.3. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználó megértette és elfogadja az alábbiakat:

 

4.3.1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

4.3.2. Szolgáltató a weboldalon történő regisztráció nélküli vásárlást nem támogatja. Az oldalon történő vásárláshoz regisztráció szükséges. Áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

4.3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4.3.4. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

4.3.5. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy internetes adatbázisából külön értesítés nélkül törölje azon Felhasználókat, akik bármely más személy nevével vagy elektronikus levelezési címével visszaélnek, illetőleg valótlan Adatot adnak meg.

 

4.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást bármely Felhasználó felé indokolás nélkül megtagadja; a Szolgáltatás megtagadásából eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

 

 

5.    FIZETÉSI MÓDOK, ÁTVÉTELI MÓDOK

 

5.1. A Szolgáltató által a Megrendelés összegének kiegyenlítéséhez elfogadott fizetési módok az alábbiak:

 

a)      Készpénzfizetés: a A Szolgáltató Székhelyén vagy telephelyén nincs lehetőség rá. Csak futárcég által kiszállításos rendelések teljesülnek.

 

b)     Utánvétel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. Utánvétes fizetés kor külön díj kerül felszámításra melynek összege 500 - 800 Ft. Amennyiben a futárszolgálat szolgáltatásai között bankkártyás fizetési opció is szerepel, úgy a Felhasználó az utánvét összegét a kézbesítéskor bankkártyával is kiegyenlítheti.

 

c)      Átutalás: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa az átutalás teljesítése előtt meghatározott módon történő átvételére. Fizetés közvetlenül bankszámlára: A megjegyzés rovatba feltétlenül tüntesd fel a rendelés azonosítóját. Ellenkező esetben nem tudjuk azonosítani a rendelésedet, és igy nem kerül kiszállításra!

 

d)     Bankkártyás Online fizetés: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

 

5.2. A Szolgáltató által a Megrendelés teljesítéséhez az elfogadott átvételi módok az alábbiak:

 

a)     Személyes átvétel: A Szolgáltató Székhelyén vagy telephelyén nincs lehetőség rá.

 

b)     Házhozszállítás futárszolgálattal: A Felhasználó által megadott szállítási címre a Szolgáltató szerződött fuvarozóval küldi el a megrendelt termék(ek)et. Házhozszállítás 3-7 munkanapon belül az ország egész területén. A szerződött logisztikai partnerünk A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. Telefon +36 29 886 660, Fax +36 29 886 67.

 

 

 

6.    ÁRUSZÁLLÍTÁS, ÁRUSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI

 

6.1. A Szolgáltató az áruszállítást a szerződött fuvarcéggel teljesíti. A szerződött logisztikai partnerünk A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. Telefon +36 29 886 660, Fax +36 29 886 67.

Személyes átvételi lehetőség, a cég székhelyén, telephelyén nincs.

 

6.2. A szállítási költség a Felhasználót terheli az alábbi feltételek szerint:

 

 

A költségek számítása a kosárba helyezett termékek össz súlya alapján történik.

Minimum (kg)

Maximum (kg)

Költség ( Ft)

0.00

10.00

2600

 

   

 

6.3. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, ugyanakkor sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

7.    RENDELÉS MENETE, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

7.1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

7.1.1. A megjelenített termékek kizárólag áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmaznak áfát, alanyi adómentes (KISADÓZÓ) számla kerül kiállításra, és nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

7.1.2. A pelenka.eu webáruházban található termékek képezik az eladó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A Webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített fotók - kizárólag a termék csomagolása, megjelenése tekintetében - eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 

 

7.1.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

7.1.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 

7.1.5. Amennyiben hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, úgy a szerződés semmis, tehát nem érvényesen létrejött szerződés, így jogokat és kötelezettségeket sem keletkeztet. 

 

7.2. RENDELÉS MENETE

 

7.2.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba és megkezdheti a vásárlást.

 

7.2.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek oldalán „kosár” feliratra kattint a termék a kosárba kerül, és választ hat, hogy a kosárba lép át, vagy a pénztárba. Vagy lehetőség van a termék adatlapjára lépni a „részletek” feliratra kattintva. Ott is kiválaszthatja a darab számot és a „kosárba” Feliratra kattintva a termék a kosárba kerül, és választ hat, hogy a kosárba lép át, vagy a pénztárba.

 

7.2.3. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, tovább tud az oldalon böngészni. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Amennyiben a kosárba tett termékek mennyiségét a Felhasználó módosítja, „+ és -” gombokkal, az automatikusan frissül és véglegesítheti a darabszámot. A megvásárolni kívánt termékek ellenőrzése után a Felhasználó a „pénztár” gombra kattintva folytathatja a vásárlást.

 

7.2.4. A pénztár használatához be kell jelentkeznie. Ha még nem vásárolt nálunk, kérjük, hogy a későbbi vásárlásainak gyorsabb intézése érdekében töltse ki egyszerű regisztrációs űrlapunkat! Figyeljen az adatok pontos megadására, meg kell jelölni, magánszemélyként, vagy cég, egyéni vállalkozóként vásárol. A megadott adatok helyességéért Jelen ÁSZF 9.4.3 pontja szerint a Fogyasztó felel.

 

7.2.5. A Felhasználó a továbbiakban kiválaszthatja az átvételi- illetve a fizetési módot.

 

7.2.6. Amennyiben a Webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

7.2.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Vagy a cég elektronikus utón kiállított számlát az ügyfél e-mail címére továbbítja. Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a Személyes oldalának Számla menüpontjából vagy a Szolgáltató által küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti. Az Ügyfél Személyes oldalán az elektronikus számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv. , Számviteli tv.) meghatározott időtartamig elérhető. A Szolgáltató által kiállított elektronikus számlát a Billingo Technologies Zrt. látja el időbélyegzővel és digitális aláírással a Szolgáltató megbízásából. A Szolgáltató által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről. Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

 

7.2.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a „Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

7.2.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, utánvételesen amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak vagy a szállítónak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a kiszállítás, és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! Ha Tisztelt Vásárlónk által át nem vett csomag hozzánk visszaérkezik és annak vételi szándékát (ennek módja: telefon, e-mail) felénk 8 napon belül továbbra sem jelzi, úgy regisztrációját töröljük és tárgy naptól számított 12 hónapig webáruházunkban vásárlást nem kezdeményezhet. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a termék nem beszerezhető úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

 

7.2.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben Felhasználó törölni kívánja kosárban található termékeket, akkor a „törlés - X” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására, illetve törlésére. Amennyiben Felhasználó már a javítani kívánt adatlapon tovább lépett, de még nem véglegesítette a megrendelést úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (kék nyíl) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a Fogyasztó már a módosítás el tudja végezni.

 

7.2.11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

7.2.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb emailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. Ez alól kivételt képez az átutalásos rendelések, a kiküldött levél díj bekérőként minősül.

 

7.3. MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

7.3.1. A megrendelések feldolgozása a Szolgáltató nyitva tartási idejében történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Személyes ügyfélfogadási helyiség nincs.

 

7.3.2. A Szolgáltató mindent elkövet azért, hogy visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül átadja Felhasználó részére a megrendelt terméket, de - ha a Felek nem állapodtak meg ettől eltérő időpontban - a Szolgáltató a szerződés megkötését követően legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a dolgot. A teljesítés várható időpontjáról azonban a Szolgáltató a 7.2.12. pontban foglaltaknak megfelelően mindig értesíti a Felhasználót.

 

7.3.3. Az Adásvételi Szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

7.3.4. Ha a Szolgáltató vállalja a dolog Felhasználóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a Felhasználó bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató ajánlotta.

 

7.3.5. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

 

7.3.6. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 

a)   a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b)   a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a Szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.


7.3.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

8.    ELÁLLÁS JOGA

      8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.


8.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

8.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

8.4. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

 

8.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A termék visszaküldésének költségét a

Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

 

8.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy

olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

8.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 

8.8. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

8.8.1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

8.8.2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

8.8.3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

8.8.4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

8.8.5. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 

8.8.6. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

8.8.7. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

8.8.8. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 

8.8.9. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 

8.8.10. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

8.8.11. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

8.9.    Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.  (a visszaszállítási díj nem tartozik ide)

 

8.10. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

 

8.11. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

8.12. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 

8.13. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

8.14. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül,

ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

8.15. A Fogyasztó kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését. 

 

8.16. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő

szállítási mód választásából adódik.

 

8.17. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az Termék(ek)et, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan,

hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

8.18. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap

segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő

jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt

terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.  Az ügyfél kérésére a szolgáltató futárcég segítséget tud felajánlani

a fogyasztó költségére, ha kéri, és igénybe szeretné ezt a szolgáltatást venni. Utánvételesen visszaküldőt csomagok átvételét a szolgáltató megtagadja, nem veszi át!

 

8.19. A Fogyasztó csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő

értékcsökkenésért felel.

 

8.20. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet az alábbi internetcímen érhető el:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

 

8.21. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve az alábbi internetcímen érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

 

8.22. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

 

8.23. A 8.1. pont szerinti elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

8.24. A 8.1. pont szerinti elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 

8.25. Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

8.25.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

 

8.25.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

 

8.25.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

 

8.25.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

8.25.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

9.    JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

 

9.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

9.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által

választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést

nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással

kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó

viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

9.3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor

felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

9.4. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

9.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a

terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani,

hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 

9.6. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

9.7. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

9.8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott

leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

9.9. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát

elveszti.

 

9.10. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény

érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

9.11.  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

         A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

         Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

 

9.12.Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra

köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

 

9.13.A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak

megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Jótállási igény alapján a jogosult választása szerint

         kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

         az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit

kímélve kell elvégezni.

9.14.A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,

egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

9.15.Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért, és az egyszer

használatos termékekért.

 

9.16.Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott

igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

9.17.Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

10.          SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN FELMERÜLŐ ELJÁRÁS

 

10.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

10.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

10.3.A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

10.4.A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

10.5.A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

10.6.Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása

esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

10.7.A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

10.8.A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

           
 

11.          PANASZKEZELÉS RENDJE

 

11.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak

mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, email címen, vagy levél útján is közölheti. 

 

11.2.Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali

kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát

átadja Fogyasztónak. 

 

11.3.Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz

másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

11.4.Fogyasztó a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

11.4.1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

 

11.4.2. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a

megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 

 

11.4.3. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje

a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény,

hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

 

 

                   a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; annak a vállalkozásnak neve és székhelye vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;

                   ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét; a fogyasztó álláspontját a fennálló

vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat, amik alátámasztják saját álláspontját;

                   a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;

                   a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;

                   tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.        végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának 

 

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

 

Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

                                          Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.                                  Telefonszáma: (56) 510-610

                                          Telefonszáma: (72) 507-154                                              Fax száma: (56) 370-005

                                          Fax száma: (72) 507-152                                                    Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

                                          Elnök: Dr. Bodnár József                                                     E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

                                          E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu                     

info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

                                          Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532                        Telefonszáma: (34) 513-010

                                          Fax száma: (76) 501-538                                                    Fax száma: (34) 316-259

                                          Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna                                            Elnök: Dr. Rozsnyói György

                                          E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu                      E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

      

                                         Békés Megyei Békéltető Testület                                      Nógrád Megyei Békéltető Testület

                                          Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.                                Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

                                          Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775                Telefonszám: (32) 520-860

                                          Fax száma: (66) 324-976                                                    Fax száma: (32) 520-862

                                          Elnök: Dr. Bagdi László                                                       Elnök: Dr. Pongó Erik

                                          E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu ; bmkik@bmkik.hu      E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 


 

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu ; bekeltetes@fmkik.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u.

13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu ; zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 

11.5.A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita

rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és

költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad

a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

11.6.Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és

iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

11.7.A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai

Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek

címe: http://ec.europa.eu/odr

 

11.8.Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és

a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes

békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli

egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

11.9.Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

       az eljáró bíróságot;

       a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

       azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

       a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

12.          ADATVÉDELEM

 

12.1. A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.pelenka.eu/avt

 

12.2. Szolgáltató Adatkezelési Nyilvántartási számai: 

 

13.        EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

13.1. Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

 

13.2. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné annak többi rendelkezését.

 

13.3. A Felek a közöttük felmerülő vitás ügyeket igyekeznek tárgyalásos úton, - szükség esetén jogi képviselőik bevonásával – peren kívül rendezni.

 

             
 

MELLÉKLET

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Takács Miklós e.v.

3844 Nagykinizs, Kossuth utca 39.

E-mail: info.amwebshop@gmail.com

Telefon: +36 30 601 5878

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Elállási szándék nyilatkozatot a rendelése visszaigazoló e-mail tartalmazza.

Általános szerződési feltételek:  ITT letölthető.

Adatvédelmi tájékoztató:  ITT letölthető.

Vásárlási tudnivalók:  ITT letölthető.

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Adatvédelmi tájékoztató: ITT elérhető.: 

Barion Pixelre vonatkozó kiegészítő ÁSZF-et elolvastam és elfogadom (Barion Pixel ÁSZF)

 

 

 

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.